STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie utworzony został na podstawie uchwały Nr IX/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie z 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17.

§ 3. Obszarem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Wejherowo.

§4.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwany w dalszej części statutu „Ośrodkiem" jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Wejherowa.

     2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Wejherowa.

 

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania

 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania ustawowe zlecone Gminie i zadania własne Gminy określone w ustawach, w szczególności w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. l. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:

   l) w zakresie zadań własnych gminy:

a)    udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

b)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

c)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

d)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

e)    praca socjalna,

f)     organizowanie   i świadczenie   usług   opiekuńczych,   w tym   specjalistycznych,   w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

g)    prowadzenie  i zapewnienie  miejsc w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

h)    dożywianie dzieci,

i)      sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

j)     kierowanie do domu pomocy społecznej,

k)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

l)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

m)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

n)    współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

o)    podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

p)    reprezentowanie interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

q)    realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup,

r)     podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

   2) w zakresie zadań zleconych:

a)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

 

2.                   Do zadań Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych.

3.                   Do zadań Ośrodka z zakresu funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

4.                   Do zadań Ośrodka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy prowadzenie działań przewidzianych w ustawie w ramach  gminnego  systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 7. Ośrodek może - po otrzymaniu upoważnienia od Prezydenta Miasta Wejherowa wraz z dofinansowaniem - zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

 

§ 8. l. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2.                   Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Wejherowa.

3.                   Dyrektor Ośrodka działa w granicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4.                   Dyrektor Ośrodka dokonuje w imieniu Gminy Miasta Wejherowa czynności prawnych w zakresie tzw. zwykłego zarządu w sprawach określonych Statutem Ośrodka oraz zastępuje Gminę Miasta Wejherowa w tychże sprawach przed wszystkimi sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

5.                   Dyrektor Ośrodka  podejmuje  wszelkie  inne  decyzje  w sprawach  dotyczących  merytorycznej
działalności Ośrodka.

6.                   Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz
w podległych mu jednostkach.

§ 9. l. W skład Ośrodka wchodzą:

1)                  Dział Pomocy Środowiskowej,

2)                  Dział Pomocy Instytucjonalnej,

3)                  Dział Finansowo - Księgowy

4)                  Dział Administracyjny,

5)                  Samodzielne Stanowiska,

6)                  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

2.                   Dyrektor Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

3.                   Stanowiska pracy w Ośrodku tworzy i znosi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Rozdział 4

Gospodarka majątkowa i finansowa

 

§ 10. Działalność Ośrodka jest finansowana na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta ze środków budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych.

§ 11. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych; w szczególności może przyjmować i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi.

§ 12. l. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.

2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką majątkową odpowiada Dyrektor Ośrodka.

§ 14. System kontroli zarządczej w Ośrodku określa regulamin nadawany przez Dyrektora Ośrodka.

§ 15. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 16. l. Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta.

2. Zmiany statutu wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                                             Miasta Wejherowa

                                                                                                                                Leszek Glaza


 

 


MOPS Wejherowo

http://www.mops.wejherowo.pl/modules/mastop_publish/?tac=76